Bitcoin Gold
PPLNS
SOLO
حداقل پرداخت
0.08
هزینه
0.7%
آخرین پرداخت
چشم انتظار
ماینرهای آنلاین
0
هشریت استخر
0.00 Sol/s
شانس
0%
سختی
135.687 K
هشریت خالص
1.65 MSol/s
واحد پول
?
بلوک
شانس
Orphan
Uncle
64
0%
0%
0%
128
0%
0%
0%
256
0%
0%
0%
512
0%
0%
0%
1024
0%
0%
0%
  0 Sol/s1 MSol/s2 MSol/s3 MSol/s13.0614.06
  بلوک [0]
  معدنچیان [0]
  آماده [0]
  تکمیل نشده [0]
  داده موجود نیست
  داده موجود نیست