Kaspa Classic
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
17
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
607
Hashrate của mỏ
15.57 Th/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
5.35 K
Hashrate của mạng
22.26 Th/s
Giá
0.0073$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
36%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
33%
0%
0%
512
35%
0%
0%
1024
33%
0%
0%
  40 Th/s50 Th/s60 Th/s70 Th/s80 Th/s11.0412.04
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 5625791
  Khối: 156181becf044b21****e6a5efd5a28f3091
  Trình khai thác:cas:qz****y8gpdjt
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:130%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625789
  Khối: a5296a2365e1c88c****1bb472730bb3df06
  Trình khai thác:cas:qr****h354rcm
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:237%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625785
  Khối: 6a3b98558f7448e9****8c34a7c963b48e3d
  Trình khai thác:cas:qp****scnfphh
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:259%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625783
  Khối: 0a5824fdb7336ff1****72c3e74924603d43
  Trình khai thác:cas:qz****4d6wdt6
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:176%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625780
  Khối: e995d42066084530****807afab8cd1411be
  Trình khai thác:cas:qq****tu2t5d2
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625780
  Khối: 54a340919b824dfd****229e70d57a4d3869
  Trình khai thác:cas:qp****trx6km9
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625779
  Khối: f67b70c6b0aac9f0****772b17724569cb8a
  Trình khai thác:cas:qq****2adqdr8
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:70%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625777
  Khối: ff17a89599369890****e60c3a27c514bb08
  Trình khai thác:cas:qr****q9ahcvu
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625776
  Khối: 6a7455409619af24****9b0a28ffb3e9e8bb
  Trình khai thác:cas:qq****2adqdr8
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:178%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625774
  Khối: 43084635644de0a8****dd15c4c9079fe116
  Trình khai thác:cas:qp****0w08t29
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:185%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625773
  Khối: 3db3756897e1b363****0cab2b05b1fb871b
  Trình khai thác:WPM****ucnU
  Thời gian: 12.04.24, 12:40
  Nỗ lực:277%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625771
  Khối: ca52f09e43844122****e4808ceba13b1fc8
  Trình khai thác:cas:qp****x7np9dj
  Thời gian: 12.04.24, 12:39
  Nỗ lực:155%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625770
  Khối: 02a3b9e61469c455****620d2cc9fab21454
  Trình khai thác:cas:qq****2adqdr8
  Thời gian: 12.04.24, 12:39
  Nỗ lực:75%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625769
  Khối: d72ed17dc212ca32****0ba4f308c2a15cf8
  Trình khai thác:cas:qp****9tw7jdk
  Thời gian: 12.04.24, 12:39
  Nỗ lực:252%
  Phần thưởng:15
  Con số: 5625768
  Khối: a03c6ab72f8e0343****ae8b5dc7f487b843
  Trình khai thác:cas:qp****yeuqx46
  Thời gian: 12.04.24, 12:39
  Nỗ lực:11%
  Phần thưởng:15
  Không có dữ liệu để hiển thị