Hoosat
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
28
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
41
Hashrate của mỏ
1.01 Th/s
Nỗ lực
36.59%
Độ khó về mạng
7.748 K
Hashrate của mạng
33.06 Th/s
Giá
0.0008$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
27%
0%
0%
128
30%
0%
0%
256
29%
0%
0%
512
29%
0%
0%
1024
28%
0%
0%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s11.0412.04
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 3054198
  Khối: 39e61ed0a56ca704****b4bc1b2e9fadec61
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:30
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3054194
  Khối: aac21bf6234f5a58****af0028e229712ae9
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:30
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3054180
  Khối: 43dfe545e2a05e35****07255b20ef22d00d
  Trình khai thác:hoosat****f5ewh3cs
  Thời gian: 12.04.24, 14:30
  Nỗ lực:183%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3054104
  Khối: cbbadb03172b5394****20a1005da1c32fdc
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:29
  Nỗ lực:117%
  Phần thưởng:100.005
  Con số: 3054069
  Khối: d9f0c58aa2092e45****12ff770599f1f9bd
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:29
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3054048
  Khối: fbb642fd173ab503****fec8180df0fc4437
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:28
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3054040
  Khối: c974b0282d9094eb****7230e0eef011377b
  Trình khai thác:hoosat****z5wgevjn
  Thời gian: 12.04.24, 14:28
  Nỗ lực:302%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053939
  Khối: 4db73d27eb6ff3b3****53a8f69c87c19ebf
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:26
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053924
  Khối: df4202100aaf3576****3d2563565f77b728
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:26
  Nỗ lực:44%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053902
  Khối: 0076ec36954c9819****3eda219eba240aad
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:26
  Nỗ lực:163%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053859
  Khối: 0c88b3959598c865****d15e0566b6457bdd
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:25
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:100.002
  Con số: 3053836
  Khối: 35be04adfded1b71****6db830e4506b9b66
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:25
  Nỗ lực:349%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053732
  Khối: eec3e42c0474b08a****ed0ee0fdba74ba70
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:23
  Nỗ lực:80%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053697
  Khối: 33643a5818a6d129****59209ad14b0140a6
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:22
  Nỗ lực:147%
  Phần thưởng:100
  Con số: 3053651
  Khối: 9332c8825e486244****d3e228eb604a6c1c
  Trình khai thác:hoosat****dfsye5ua
  Thời gian: 12.04.24, 14:22
  Nỗ lực:88%
  Phần thưởng:100
  Không có dữ liệu để hiển thị