Hoosat
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
37
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
20.07.24, 00:59
Trực tuyến
7
Hashrate của mỏ
107.67 Gh/s
Nỗ lực
40.7%
Độ khó về mạng
1.625 K
Hashrate của mạng
7.05 Th/s
Giá
0.0001$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
32%
0%
0%
128
33%
1%
0%
256
39%
0%
0%
512
38%
0%
0%
1024
37%
0%
0%
  0 h/s10 Th/s20 Th/s30 Th/s19.07
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 11569441
  Khối: 7925581eec7cfa2f****06655ef31869dd13
  Trình khai thác:hoosat****mtzgynul
  Thời gian: 20.07.24, 01:05
  Nỗ lực:103%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569376
  Khối: e5ef063118b197dc****4ec57ad4df9acda2
  Trình khai thác:hoosat****mtzgynul
  Thời gian: 20.07.24, 01:04
  Nỗ lực:112%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569291
  Khối: 894eea93d7515781****6a819c735ff4c931
  Trình khai thác:hoosat****4xt878cr
  Thời gian: 20.07.24, 01:03
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569247
  Khối: 57653030bebc2efd****91da6ef2e4d7d6a4
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 01:02
  Nỗ lực:36%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569222
  Khối: e882843e4d0fda4f****a89d61655f9fec76
  Trình khai thác:hoosat****mtzgynul
  Thời gian: 20.07.24, 01:02
  Nỗ lực:52%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569182
  Khối: 7b4730a4dfe6f1fd****fb3de0e67435e22e
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 01:01
  Nỗ lực:141%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569092
  Khối: 68ffa8d3fd1884b1****45a2f4bb92858c9e
  Trình khai thác:WPM****jb20
  Thời gian: 20.07.24, 00:59
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11569037
  Khối: a53a5e59655d18d9****966c3f54bfc6f1e6
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 00:58
  Nỗ lực:156%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568912
  Khối: b00c0b70f50dba23****c0d3a6e09ad36ab2
  Trình khai thác:hoosat****4xt878cr
  Thời gian: 20.07.24, 00:56
  Nỗ lực:171%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568775
  Khối: 1828c7a17c72cf0c****4a65a55e94f569e6
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 00:54
  Nỗ lực:51%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568746
  Khối: fcb56e2ff62b897a****72782d971c925d1f
  Trình khai thác:hoosat****mtzgynul
  Thời gian: 20.07.24, 00:53
  Nỗ lực:20%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568723
  Khối: baadbf1edb575a17****d8ce9ce8b9dedc9a
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 00:53
  Nỗ lực:342%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568488
  Khối: a99ee837691fcbb3****22b6492ba498172a
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 00:49
  Nỗ lực:47%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568459
  Khối: d1103343396ae785****fad7dc50c4308876
  Trình khai thác:hoosat****yedv3y4n
  Thời gian: 20.07.24, 00:49
  Nỗ lực:491%
  Phần thưởng:100
  Con số: 11568128
  Khối: 652f1ca98248f55b****ba3ca269f0fbe4e4
  Trình khai thác:hoosat****nvdjpajc
  Thời gian: 20.07.24, 00:43
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:100
  Không có dữ liệu để hiển thị