POM
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
79
Hashrate của mỏ
17.72 Gh/s
Nỗ lực
27.01%
Độ khó về mạng
0.443 T
Hashrate của mạng
31.80 Gh/s
Giá
0.0052$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
24%
0%
1%
128
28%
0%
1%
256
30%
0%
1%
512
28%
0%
1%
1024
28%
0%
1%
  0 h/s50 Gh/s100 Gh/s150 Gh/s200 Gh/s26.0127.01
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 707238
  Khối: 0x7d43493460a252****3fc42a4eebf5eb573
  Trình khai thác:0x0e****8F5d6
  Thời gian: 27.01.23, 16:59
  Nỗ lực:141%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707234
  Khối: 0x8e07bcb1d9f21c****b87602380eab57dd8
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:59
  Nỗ lực:221%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707232
  Khối: 0x8235fddad7b73b****958c16a25b18645b6
  Trình khai thác:0xE1****Db382
  Thời gian: 27.01.23, 16:58
  Nỗ lực:92%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707230
  Khối: 0x571f53e8fc2adf****78fb50ed26284ad4b
  Trình khai thác:0x27****977aB
  Thời gian: 27.01.23, 16:57
  Nỗ lực:56%
  Phần thưởng:9.003
  Con số: 707229
  Khối: 0x3f86f1576787c2****7a91b2987ba6ca582
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:57
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707227
  Khối: 0x972002cb9f1f99****df6095015b06ee527
  Trình khai thác:0x38****27712
  Thời gian: 27.01.23, 16:57
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707223
  Khối: 0x2de108067b35d3****9eedf146c586b60eb
  Trình khai thác:0xb1****5cbba
  Thời gian: 27.01.23, 16:56
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:9.001
  Con số: 707222
  Khối: 0x916d3e244f303b****be56947f0ee13ee2b
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:56
  Nỗ lực:308%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707217
  Khối: 0xd925beda6ad6ff****54be4692f355aae29
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:55
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707215
  Khối: 0xe5850c9c7efb52****e29a169e719c11c7a
  Trình khai thác:0x38****27712
  Thời gian: 27.01.23, 16:55
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:9.022
  Con số: 707214
  Khối: 0xc2069e8c69d558****3580a1ceff9cdfe2f
  Trình khai thác:0x13****42090
  Thời gian: 27.01.23, 16:54
  Nỗ lực:110%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707212
  Khối: 0x4c3425003e0c16****3b7b38d03767d090c
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:54
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707210
  Khối: 0xa045eb3eb9c535****947991aa69250b98d
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:54
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707209
  Khối: 0xaea3a3e6900701****c55f9431b45441bbd
  Trình khai thác:0xd5****f263e
  Thời gian: 27.01.23, 16:54
  Nỗ lực:283%
  Phần thưởng:9
  Con số: 707205
  Khối: 0x0320325db71696****2e4b022f63b6c4df1
  Trình khai thác:0x27****977aB
  Thời gian: 27.01.23, 16:52
  Nỗ lực:33%
  Phần thưởng:9
  Không có dữ liệu để hiển thị