Pyrin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
19
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
25.02.24, 07:57
Trực tuyến
173
Hashrate của mỏ
3.99 Th/s
Nỗ lực
71.2%
Độ khó về mạng
38.917 K
Hashrate của mạng
174.31 Th/s
Giá
0.0181$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
43%
0%
0%
128
39%
0%
0%
256
36%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s100 Th/s200 Th/s300 Th/s400 Th/s500 Th/s24.0225.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 8027563
  Khối: 019b3c14a6f00e8c****0c1d866380cfcc1a
  Trình khai thác:pyrin:****nczujh6p
  Thời gian: 25.02.24, 07:55
  Nỗ lực:62%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027534
  Khối: 0970652ae0ffbdec****7a0c2b5b52a5f282
  Trình khai thác:pyrin:****gjhvts4n
  Thời gian: 25.02.24, 07:55
  Nỗ lực:63%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027509
  Khối: 065055150f8d3e6d****f0e6bd68329b8491
  Trình khai thác:pyrin:****fm8st6nx
  Thời gian: 25.02.24, 07:54
  Nỗ lực:180%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027426
  Khối: b425a3e5931efcee****30d192df3697dce7
  Trình khai thác:pyrin:****0lv4xlpq
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:0%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027426
  Khối: 21f156d0d3b8cb06****2e4e48bdffcb8907
  Trình khai thác:pyrin:****pf43eqfs
  Thời gian: 25.02.24, 07:53
  Nỗ lực:189%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027334
  Khối: 2fbf721963c8ca3c****00ad602b20ca82d1
  Trình khai thác:pyrin:****gqth8f88
  Thời gian: 25.02.24, 07:52
  Nỗ lực:288%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027214
  Khối: 6c662ffa28b073ff****19e46b286bd9f808
  Trình khai thác:pyrin:****7q0t5xyl
  Thời gian: 25.02.24, 07:50
  Nỗ lực:90%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027182
  Khối: 72abed74832ae7d4****d6efcffbba2abb29
  Trình khai thác:pyrin:****nczujh6p
  Thời gian: 25.02.24, 07:49
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027171
  Khối: ae6c78ceedd5cb52****b73c4ac0265d1678
  Trình khai thác:pyrin:****j2h9t9yl
  Thời gian: 25.02.24, 07:49
  Nỗ lực:21%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027159
  Khối: 9eec5634e0f32b80****f4aecdf33d7c4834
  Trình khai thác:pyrin:****npjtq899
  Thời gian: 25.02.24, 07:49
  Nỗ lực:88%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027121
  Khối: 76bf2943f2aeeb34****974fac163ab87a45
  Trình khai thác:pyrin:****7q0t5xyl
  Thời gian: 25.02.24, 07:48
  Nỗ lực:53%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027102
  Khối: 12d750950b9eded1****09a3c5e47218e7c0
  Trình khai thác:pyrin:****mdjrk7ya
  Thời gian: 25.02.24, 07:48
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027084
  Khối: d76a21d5d4bfa847****b8bfe12f7c1ad8db
  Trình khai thác:pyrin:****7q0t5xyl
  Thời gian: 25.02.24, 07:48
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027080
  Khối: 976fa38f0b94d32a****79394878394c3a1a
  Trình khai thác:pyrin:****ncngh6cu
  Thời gian: 25.02.24, 07:48
  Nỗ lực:132%
  Phần thưởng:17
  Con số: 8027032
  Khối: cf53c40c016d49e6****93f314e252d7ca91
  Trình khai thác:pyrin:****lzftnq33
  Thời gian: 25.02.24, 07:47
  Nỗ lực:236%
  Phần thưởng:17
  Không có dữ liệu để hiển thị