Aeternity
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
3
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
02.12.23, 13:57
Trực tuyến
18
Hashrate của mỏ
0.47 KGp/s
Nỗ lực
30%
Độ khó về mạng
19.65 K
Hashrate của mạng
4.58 KGp/s
Giá
0.0125$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
30%
0%
0%
128
35%
0%
0%
256
34%
0%
0%
512
34%
0%
0%
1024
35%
0%
0%
  0 Gp/s5 KGp/s10 KGp/s15 KGp/s20 KGp/s01.1202.12
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 866888
  Khối: kh_5c277mfmpU****ssTsg7DHBcy82
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 04:39
  Nỗ lực:17%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866887
  Khối: kh_2Jzs9m3ViK****gZzhRxatuWurUt
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 04:36
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866885
  Khối: kh_ejhaQXEx1G****GtJQjKrr4YUvE
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 04:24
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866883
  Khối: kh_q1jHr6CsSt****vnENV71qgRzsK
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 04:18
  Nỗ lực:144%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866874
  Khối: kh_mAVr2uuHcr****qcgDX46r9WC4T
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 03:55
  Nỗ lực:4%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866873
  Khối: kh_KFjVjZLa7D****A66SqPTtT8BMs
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 03:54
  Nỗ lực:71%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866871
  Khối: kh_2FE2eGB3k2****yySoWuyG4sZabq
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 03:45
  Nỗ lực:101%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866866
  Khối: kh_jLcSd9nyVd****VDrsgRFhwQaAc
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 03:28
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866861
  Khối: kh_rKP9qggumd****U2LyGmQuCACEA
  Trình khai thác:ak_NU****gssiKy
  Thời gian: 02.12.23, 03:21
  Nỗ lực:158%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866850
  Khối: kh_2rtPY5qXUQ****nqcPZwnTmEdiVX
  Trình khai thác:ak_2F****1F7MHy
  Thời gian: 02.12.23, 02:50
  Nỗ lực:27%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866845
  Khối: kh_9wWeciv9Ps****jcUHmUezqwkU9
  Trình khai thác:ak_2g****31B5Jb
  Thời gian: 02.12.23, 02:41
  Nỗ lực:40%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866839
  Khối: kh_iHqMhPXKtN****skiXNWCZ3XQek
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 02.12.23, 02:28
  Nỗ lực:236%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866816
  Khối: kh_GtRNEYJ9VM****Jem5BPaTDXsfd
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 02.12.23, 01:16
  Nỗ lực:225%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866789
  Khối: kh_2U4evqbPkG****EVxZszSax29Gjx
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 02.12.23, 00:05
  Nỗ lực:30%
  Phần thưởng:54.351
  Con số: 866786
  Khối: kh_EynxH3bCD5****ciDVxdVcYfpYr
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 01.12.23, 23:56
  Nỗ lực:138%
  Phần thưởng:54.351
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Aeternity (AE)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Aeternity (ticker - AE) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Aeternity Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 6 Gp/s
  1660 Samsung GDDR5 - 3.86 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660S Hynix GDDR6 - 4 Gp/s
  1660ti Micron GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1070 - 5 Gp/s
  1070ti - 6.2 Gp/s
  1080 - 6 Gp/s
  1080ti - 8 Gp/s
  2060 Samsung GDDR6 - 5.65 Gp/s
  2060 - 5.65 Gp/s
  2060 Hynix GDDR6 - 5.55 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 6.7 Gp/s
  2060S - 6.7 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 8.7 Gp/s
  2080S - 9.5 Gp/s
  2080ti - 11 Gp/s
  3060 - 5.75 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 5.75 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 7.6 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 11.55 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 12.2 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 13 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 16.7 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 17.7 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 10.5 Gp/s
  70HX - 9.6 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 9.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 12.6 Gp/s
  AMD:
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega64 - 4.4 Gp/s
  RX6800 - 8.9 Gp/s
  RX6800XT - 8.9 Gp/s
  RX6900XT - 8.9 Gp/s
  RX6950XT - 8.9 Gp/s
  VII - 5 Gp/s

  AE Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Aeternity không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AE Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.