Aeternity
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
4
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
71
Hashrate của mỏ
1.97 KGp/s
Nỗ lực
4.05%
Độ khó về mạng
125.711 K
Hashrate của mạng
29.33 KGp/s
Giá
0.0462$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
28%
0%
0%
128
30%
0%
0%
256
34%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
37%
0%
0%
  0 Gp/s20 KGp/s40 KGp/s60 KGp/s80 KGp/s100 KGp/s02.0203.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 723265
  Khối: kh_mynh1YRDL6****UkwWH6XmLhFJi
  Trình khai thác:ak_9q****UPPjiN
  Thời gian: 02.02.23, 23:38
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723260
  Khối: kh_2QNG3fAUrx****CGxmaUr4x5QcG9
  Trình khai thác:ak_hF****Ckwhng
  Thời gian: 02.02.23, 23:26
  Nỗ lực:169%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723235
  Khối: kh_2WFYpug5Uv****TzVJJC7bDZGxsu
  Trình khai thác:ak_3G****xBqqrd
  Thời gian: 02.02.23, 22:19
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723228
  Khối: kh_2t9RSVSsG2****zyCtDkjbZRqh1G
  Trình khai thác:ak_2A****Evne2t
  Thời gian: 02.02.23, 21:50
  Nỗ lực:126%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723211
  Khối: kh_2NLjY321pW****8VtRh4p1xRN63D
  Trình khai thác:ak_2J****NPpop4
  Thời gian: 02.02.23, 21:04
  Nỗ lực:23%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723205
  Khối: kh_2aokgDyrRC****WFx2oQpVWdzjhz
  Trình khai thác:ak_21****n59Hcg
  Thời gian: 02.02.23, 20:55
  Nỗ lực:79%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723198
  Khối: kh_P1FGqSh3Y8****wm1JwpM96ZVXs
  Trình khai thác:ak_MA****NCNL9P
  Thời gian: 02.02.23, 20:25
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723195
  Khối: kh_bqkwbXvGks****DYSyhpg5ytUJx
  Trình khai thác:ak_75****7MahMQ
  Thời gian: 02.02.23, 20:12
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723194
  Khối: kh_2uMCE6wmtc****XwFAbSdFqEyGX5
  Trình khai thác:ak_3G****xBqqrd
  Thời gian: 02.02.23, 20:06
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723185
  Khối: kh_kDRMbdQp7G****FaAYSDwkDQ1Kp
  Trình khai thác:ak_21****n59Hcg
  Thời gian: 02.02.23, 19:49
  Nỗ lực:263%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723152
  Khối: kh_2LenQn1A94****sEp2SG7MNkxHya
  Trình khai thác:ak_2k****uADw7G
  Thời gian: 02.02.23, 18:07
  Nỗ lực:9%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723151
  Khối: kh_2fH6vg4Mj1****hHRg8KbGdNaT5Q
  Trình khai thác:ak_2J****NPpop4
  Thời gian: 02.02.23, 18:03
  Nỗ lực:84%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723141
  Khối: kh_2qpzkSWGf9****Q59qTY5MTVTA4F
  Trình khai thác:ak_21****n59Hcg
  Thời gian: 02.02.23, 17:24
  Nỗ lực:150%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723119
  Khối: kh_2TSatXcJY6****zCVmuLVurxs4Rm
  Trình khai thác:ak_2J****NPpop4
  Thời gian: 02.02.23, 16:21
  Nỗ lực:86%
  Phần thưởng:65.934
  Con số: 723108
  Khối: kh_2Yt2nbXhmT****VzBe6nAht973fP
  Trình khai thác:ak_23****RA8EzB
  Thời gian: 02.02.23, 15:42
  Nỗ lực:79%
  Phần thưởng:65.934
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Aeternity (AE)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Aeternity (ticker - AE) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  Aeternity Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P104-100 - 6 Gp/s
  1660 Samsung GDDR5 - 3.86 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660S - 4 Gp/s
  1660S Hynix GDDR6 - 4 Gp/s
  1660ti Micron GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 4.18 Gp/s
  1070 - 5 Gp/s
  1070ti - 6.2 Gp/s
  1080 - 6 Gp/s
  1080ti - 8 Gp/s
  2060 Samsung GDDR6 - 5.65 Gp/s
  2060 - 5.65 Gp/s
  2060 Hynix GDDR6 - 5.55 Gp/s
  2060S Samsung GDDR6 - 6.7 Gp/s
  2060S - 6.7 Gp/s
  2070 Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  2070S Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2070S Micron GDDR6 - 8.2 Gp/s
  2080 Samsung GDDR6 - 8.7 Gp/s
  2080S - 9.5 Gp/s
  2080ti - 11 Gp/s
  3060 - 5.75 Gp/s
  3060 Samsung GDDR6 - 5.75 Gp/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 8 Gp/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 7.5 Gp/s
  3070 Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 7.6 Gp/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 10 Gp/s
  3070ti Micron GDDR6X - 11.55 Gp/s
  3080 Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 8.2 Gp/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 11.7 Gp/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3080ti Micron GDDR6X - 12 Gp/s
  3090 Micron GDDR6X - 12.2 Gp/s
  3090ti Micron GDDR6X - 13 Gp/s
  4080 Micron GDDR6X - 16.7 Gp/s
  4090 Micron GDDR6X - 17.7 Gp/s
  50HX Micron GDDR6 - 10.5 Gp/s
  70HX - 9.6 Gp/s
  A4000 Samsung GDDR6 - 9.6 Gp/s
  A5000 Samsung GDDR6 - 12.6 Gp/s
  AMD:
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX470 8GB - 1.8 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  RX480 8GB - 2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega56 - 3.2 Gp/s
  Vega64 - 4.4 Gp/s
  RX6800 - 8.9 Gp/s
  RX6800XT - 8.9 Gp/s
  RX6900XT - 8.9 Gp/s
  RX6950XT - 8.9 Gp/s
  VII - 5 Gp/s

  AE Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác Aeternity không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  AE Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.