Octa Space
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
3
Hashrate của mỏ
0.39 Gh/s
Nỗ lực
49.03%
Độ khó về mạng
25.77 T
Hashrate của mạng
1.83 Th/s
Giá
0.7058$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
36%
2%
0%
128
33%
2%
0%
256
33%
1%
0%
512
35%
1%
0%
1024
35%
1%
0%
  0 h/s2 Th/s4 Th/s6 Th/s8 Th/s21.0222.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 4082502
  Khối: 0x25f81b8e077eac****a121e93079bd03556
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 21.02.24, 18:16
  Nỗ lực:83%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4079558
  Khối: 0xecbc4d824c992c****3503d850dd9145854
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 21.02.24, 08:07
  Nỗ lực:252%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4071520
  Khối: 0xf65f2aa193a61b****b600c98deb35ee4ec
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 20.02.24, 02:40
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4071465
  Khối: 0x2407b428377fea****8069362f47ef70b1f
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 20.02.24, 02:28
  Nỗ lực:82%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4068458
  Khối: 0x1bbb1ff890200d****d0b1c07591168efae
  Trình khai thác:0x28****09E2d
  Thời gian: 19.02.24, 16:19
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:-
  Con số: 4067510
  Khối: 0x65521b1a18e2ff****580dbb8ae259dd116
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 19.02.24, 13:05
  Nỗ lực:63%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4065753
  Khối: 0x61343af15260ae****98d64d48c2c56c862
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 19.02.24, 06:40
  Nỗ lực:536%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4049241
  Khối: 0x5f8217bece693d****f35568858206b0b14
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 16.02.24, 21:09
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4045752
  Khối: 0x60551567b33661****cc4e5473b0718e8ea
  Trình khai thác:0xaf****3dff3
  Thời gian: 16.02.24, 09:05
  Nỗ lực:98%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4043449
  Khối: 0x0ec549fed4591b****ccb0f23c8e1c3cf26
  Trình khai thác:0xC4****0B39C
  Thời gian: 16.02.24, 00:47
  Nỗ lực:82%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4041700
  Khối: 0x3507bbe31cd777****21d7d8d15852e96b3
  Trình khai thác:0xaf****3dff3
  Thời gian: 15.02.24, 18:35
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4041080
  Khối: 0xffc06ad81495db****f0a9148caee3f1bf1
  Trình khai thác:WP****1YQ
  Thời gian: 15.02.24, 16:20
  Nỗ lực:129%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4038768
  Khối: 0xe6e4900658f418****0ef77043dbf566ad3
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 15.02.24, 08:08
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4037191
  Khối: 0x50b38d6c7eaeaf****d914b785698e4d7c9
  Trình khai thác:0x28****09E2d
  Thời gian: 15.02.24, 02:46
  Nỗ lực:207%
  Phần thưởng:2.30
  Con số: 4033442
  Khối: 0xb94386972246f7****e71f46c3b0c76634c
  Trình khai thác:WP****1YQ
  Thời gian: 14.02.24, 13:37
  Nỗ lực:66%
  Phần thưởng:2.30
  Không có dữ liệu để hiển thị