Octa Space
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
1
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
4
Hashrate của mỏ
1.06 Gh/s
Nỗ lực
4.51%
Độ khó về mạng
46.111 T
Hashrate của mạng
3.33 Th/s
Giá
0.9916$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
28%
1%
0%
128
30%
1%
0%
256
31%
1%
0%
512
31%
1%
0%
1024
30%
1%
0%
  0 h/s5 Th/s10 Th/s15 Th/s20 Th/s21.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 4898054
  Khối: 0x81a2c717dbf705****ce3b584d4cce2f4c9
  Trình khai thác:0x36****ecd95
  Thời gian: 22.06.24, 01:31
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4897492
  Khối: 0x73e8beb16c88a0****f4edb33a4b82cf5a5
  Trình khai thác:0xe5****23621
  Thời gian: 21.06.24, 23:20
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4895704
  Khối: 0xbe0ac09cb383b8****a1bce626c134fce76
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 21.06.24, 17:07
  Nỗ lực:58%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4893947
  Khối: 0x14e399207a4928****34a14c55fc1c6220b
  Trình khai thác:0xe5****23621
  Thời gian: 21.06.24, 10:49
  Nỗ lực:37%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4893066
  Khối: 0x6d2d4bd62800b4****d6b6eb2ee15f83bc8
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 21.06.24, 07:55
  Nỗ lực:287%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4885460
  Khối: 0x41763d4ea7c591****fe358441466d00738
  Trình khai thác:0x7E****70d2f
  Thời gian: 20.06.24, 04:20
  Nỗ lực:45%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4884367
  Khối: 0xa448308630ab36****21ab1babfdef15b3a
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 20.06.24, 00:21
  Nỗ lực:38%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4883456
  Khối: 0x44f0bffd849dec****69189dcf958a0c4a9
  Trình khai thác:0x2d****5B9fc
  Thời gian: 19.06.24, 21:11
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4882543
  Khối: 0x33fe6a9c35bb29****20e406bd52108581b
  Trình khai thác:0x78****37c48
  Thời gian: 19.06.24, 17:48
  Nỗ lực:109%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4879684
  Khối: 0xa16721c463dfd3****c9e40395028463f84
  Trình khai thác:0x7E****70d2f
  Thời gian: 19.06.24, 07:50
  Nỗ lực:157%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4875655
  Khối: 0xb5b9c42929221f****d2a878fc16901bef2
  Trình khai thác:0x7E****70d2f
  Thời gian: 18.06.24, 17:15
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4875454
  Khối: 0xcf087ee4b410ef****6a0a31b7573fb7658
  Trình khai thác:0xe2****1B1dE
  Thời gian: 18.06.24, 16:32
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4874715
  Khối: 0xb866fcc1638808****0084d7c2bd49659d1
  Trình khai thác:0x7E****70d2f
  Thời gian: 18.06.24, 13:51
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4873866
  Khối: 0xcd68b7b2e6fe6e****1a55f6065c900fdfe
  Trình khai thác:0x7B****6aB47
  Thời gian: 18.06.24, 10:52
  Nỗ lực:22%
  Phần thưởng:1.85
  Con số: 4873285
  Khối: 0xaa37511f5d1a18****743edc24772d13df1
  Trình khai thác:0x2d****5B9fc
  Thời gian: 18.06.24, 08:43
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:1.85
  Không có dữ liệu để hiển thị