Neurai
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
317
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
293
Hashrate của mỏ
31.42 Gh/s
Nỗ lực
27.07%
Độ khó về mạng
12.248 K
Hashrate của mạng
0.92 Th/s
Giá
0.0022$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
39%
0%
0%
128
36%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
35%
0%
0%
1024
33%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s4 Th/s21.0222.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 443469
  Khối: 0000000000000913****893e89a877e0e705
  Trình khai thác:Nfy****zTGv
  Thời gian: 22.02.24, 06:32
  Nỗ lực:16%
  Phần thưởng:10731.938
  Con số: 443464
  Khối: 00000000000039f8****e57e6ced1012ca7f
  Trình khai thác:Na5****Go7Y
  Thời gian: 22.02.24, 06:27
  Nỗ lực:143%
  Phần thưởng:10732.049
  Con số: 443410
  Khối: 0000000000012a06****fcd2b75afbb70208
  Trình khai thác:Ngr****2rq4
  Thời gian: 22.02.24, 05:46
  Nỗ lực:205%
  Phần thưởng:10731.945
  Con số: 443349
  Khối: 0000000000014fc0****89104b09d629b430
  Trình khai thác:NcA****YfBe
  Thời gian: 22.02.24, 04:47
  Nỗ lực:241%
  Phần thưởng:10731.951
  Con số: 443284
  Khối: 0000000000015127****56843ec2c8d88d06
  Trình khai thác:NU3****Xynr
  Thời gian: 22.02.24, 03:36
  Nỗ lực:217%
  Phần thưởng:10731.938
  Con số: 443217
  Khối: 0000000000005c88****ab8184a988087ef2
  Trình khai thác:NLY****LvKh
  Thời gian: 22.02.24, 02:31
  Nỗ lực:167%
  Phần thưởng:10731.938
  Con số: 443160
  Khối: 0000000000001f8d****97c438089148417b
  Trình khai thác:NfZ****q8nF
  Thời gian: 22.02.24, 01:45
  Nỗ lực:69%
  Phần thưởng:10732.942
  Con số: 443134
  Khối: 0000000000007780****b0716ab30660a223
  Trình khai thác:NNV****BREN
  Thời gian: 22.02.24, 01:26
  Nỗ lực:43%
  Phần thưởng:10731.941
  Con số: 443125
  Khối: 0000000000017938****f57965a157760233
  Trình khai thác:NNf****jbUD
  Thời gian: 22.02.24, 01:14
  Nỗ lực:134%
  Phần thưởng:10731.938
  Con số: 443093
  Khối: 0000000000013601****b3cfdf511f2e43f0
  Trình khai thác:NdQ****g85G
  Thời gian: 22.02.24, 00:35
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:10731.938
  Con số: 443087
  Khối: 00000000000124d3****495a5a1a84f111c3
  Trình khai thác:Ndc****eZEK
  Thời gian: 22.02.24, 00:32
  Nỗ lực:172%
  Phần thưởng:10773.736
  Con số: 443057
  Khối: 0000000000001586****e079943faa3398f8
  Trình khai thác:NYD****SHat
  Thời gian: 21.02.24, 23:39
  Nỗ lực:132%
  Phần thưởng:10732.938
  Con số: 443006
  Khối: 000000000000fcd8****0228c646075035cb
  Trình khai thác:NL2****HQZt
  Thời gian: 21.02.24, 22:58
  Nỗ lực:127%
  Phần thưởng:10732.041
  Con số: 442972
  Khối: 0000000000003e67****c96d49020f0280c3
  Trình khai thác:Nhb****HaRF
  Thời gian: 21.02.24, 22:17
  Nỗ lực:61%
  Phần thưởng:10731.945
  Con số: 442943
  Khối: 0000000000010267****1f110a9cfab814bd
  Trình khai thác:NSL****sA5y
  Thời gian: 21.02.24, 21:57
  Nỗ lực:69%
  Phần thưởng:10731.938
  Không có dữ liệu để hiển thị