Ethereum Classic
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0.04
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
29.09.22, 23:27
Trực tuyến
327
Hashrate của mỏ
75.71 Gh/s
Nỗ lực
61.12%
Độ khó về mạng
0.787 P
Hashrate của mạng
62.39 Th/s
Giá
15.6904$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
39%
0%
1%
128
41%
0%
1%
256
39%
0%
2%
512
40%
0%
2%
1024
39%
0%
2%
  0 h/s50 Th/s100 Th/s150 Th/s200 Th/s29.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 16041716
  Khối: 0x5b71361be92988****64d53fafb456055e4
  Trình khai thác:0xa1****b5e64
  Thời gian: 29.09.22, 21:31
  Nỗ lực:3%
  Phần thưởng:2.641
  Con số: 16041687
  Khối: 0xe46d042b509b21****9aad7d808a8c42b95
  Trình khai thác:0x5a****d1ed3
  Thời gian: 29.09.22, 21:25
  Nỗ lực:25%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16041478
  Khối: 0x502f18809246b0****f0ed37ae774a53d75
  Trình khai thác:0xd2****2572a
  Thời gian: 29.09.22, 20:39
  Nỗ lực:95%
  Phần thưởng:0.08
  Con số: 16040693
  Khối: 0x86ccc13f70dd35****d505d437414bb001d
  Trình khai thác:0x15****2C0F8
  Thời gian: 29.09.22, 17:45
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16039840
  Khối: 0xb18714d1588592****7e67c6948906d819a
  Trình khai thác:0x67****696ec
  Thời gian: 29.09.22, 14:36
  Nỗ lực:64%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16039322
  Khối: 0x14bbd10f37565a****63f8117e03956034b
  Trình khai thác:0x0a****b3171
  Thời gian: 29.09.22, 12:42
  Nỗ lực:158%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16037999
  Khối: 0xa6098db2112640****90ed022b43a254c23
  Trình khai thác:0x48****bc35f
  Thời gian: 29.09.22, 07:54
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:2.561
  Con số: 16037097
  Khối: 0x550308b4ff4a82****b7f65c3bc92e183cc
  Trình khai thác:0x91****921f6
  Thời gian: 29.09.22, 04:38
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16037043
  Khối: 0xc0a6d65a122452****336254566f7d8025a
  Trình khai thác:0xD7****e6064
  Thời gian: 29.09.22, 04:28
  Nỗ lực:192%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16035381
  Khối: 0x973c9a17373098****c3cd87f61960bb069
  Trình khai thác:0x57****2083a
  Thời gian: 28.09.22, 22:28
  Nỗ lực:120%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16034302
  Khối: 0xa54c931a0cb910****0d4ca611e39fbc5b0
  Trình khai thác:0xE7****19c7D
  Thời gian: 28.09.22, 18:26
  Nỗ lực:155%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16033082
  Khối: 0x3373eab9f07673****7aef574f8d8d08985
  Trình khai thác:0x82****7A468
  Thời gian: 28.09.22, 14:04
  Nỗ lực:35%
  Phần thưởng:2.56
  Con số: 16032828
  Khối: 0x6864e9189821c0****5b3c5b63f01056a46
  Trình khai thác:0xf0****d889a
  Thời gian: 28.09.22, 13:05
  Nỗ lực:126%
  Phần thưởng:2.561
  Con số: 16031854
  Khối: 0x606db9ba157452****e50976a29f5d0a624
  Trình khai thác:0xf7****18023
  Thời gian: 28.09.22, 09:33
  Nỗ lực:12%
  Phần thưởng:2.561
  Con số: 16031766
  Khối: 0x957854579e4957****4cc45974ebb93d21c
  Trình khai thác:0x26****aa7df
  Thời gian: 28.09.22, 09:13
  Nỗ lực:176%
  Phần thưởng:2.56
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Mỏ đào Ethereum Classic (ETC)

  Khai thác Ethereum Classic

  Ethereum Classic is one of the cryptocurrencies that supports mining on 4 GB GPU. More details below.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  T-rex (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  ETC Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  P106-100 - 23 MH/s
  P104-100 - 39 MH/s
  1050ti Micron GDDR5 - 15.15 MH/s
  1050ti Samsung GDDR5 - 14.02 MH/s
  1060 3GB Micron GDDR5 - 22.34 MH/s
  1060 5GB - 19.5 MH/s
  1060 6GB Samsung GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Micron GDDR5 - 23 MH/s
  1060 6GB Hynix GDDR5 - 23 MH/s
  1650 - 18 MH/s
  1650S - 19.9 MH/s
  1650ti - 20 MH/s
  1660 - 25 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660S - 31 MH/s
  1660ti - 28 MH/s
  1660ti - 28 MH/s
  1660ti - 28 MH/s
  1070 - 29 MH/s
  1070ti - 30 MH/s
  1080 - 37 MH/s
  1080ti Micron GDDR5X - 51.91 MH/s
  2060 - 32 MH/s
  2060 - 32 MH/s
  2060 - 32 MH/s
  2060 12GB - 37 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2060S - 42 MH/s
  2070 - 42 MH/s
  2070S - 44 MH/s
  2070S - 44 MH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 43.5 MH/s
  2080S - 44 MH/s
  2080ti - 60 MH/s
  3050 8GB - 27 MH/s
  3060 - 48.7 MH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 48.7 MH/s
  3060 6GB Laptop - 49 MH/s
  3060 LHR - 49 MH/s
  3060ti Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 61.5 MH/s
  3060ti LHR Hynix GDDR6 - 59.3 MH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.1 MH/s
  3070 LHR Samsung GDDR6 - 62.2 MH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 78.1 MH/s
  3080 Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 67.6 MH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 98.3 MH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 108 MH/s
  3080ti - 120 MH/s
  3090 Micron GDDR6X - 123 MH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 130 MH/s
  4050 - 30 MH/s
  4090 - 140 MH/s
  30HX - 31 MH/s
  50HX - 57 MH/s
  70HX - 82 MH/s
  90HX - 100 MH/s
  170HX - 165 MH/s
  A2000 - 40 MH/s
  A4000 - 62 MH/s
  A5000 - 108 MH/s
  A6000 - 130 MH/s
  RTX 4000 - 37 MH/s
  RTX 5000 - 37 MH/s
  RTX 6000 - 53 MH/s
  AMD:
  R9 290 - 27 MH/s
  RX470 4GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 4GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 4GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX470 8GB Micron MT51J256M3 - 29.38 MH/s
  RX470 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 29.38 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G41325FE - 30.34 MH/s
  RX470 8GB Elpida EDW4032BABG - 28.09 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G80325FB - 31.39 MH/s
  RX470 8GB Samsung K4G20325FS - 27.63 MH/s
  RX480 4GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX480 8GB - 29 MH/s
  RX560 - 14.5 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 4GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 4GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M32 - 31.89 MH/s
  RX570 8GB Micron MT51J256M3 - 30.88 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FB - 30.64 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.4 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G41325FE - 28.67 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 29.43 MH/s
  RX570 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 32.57 MH/s
  RX570 8GB Samsung K4G80325FC - 32.05 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 4GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 4GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 4GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX580 4GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FB - 30.92 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC8H24AJR - 31.84 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M3 - 30.07 MH/s
  RX580 8GB Micron MT51J256M32 - 32.16 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G41325FE - 31.35 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GQ8H24MJR - 30.72 MH/s
  RX580 8GB Samsung K4G80325FC - 30.89 MH/s
  RX580 8GB Elpida EDW4032BABG - 29.6 MH/s
  RX580 8GB SK Hynix H5GC4H24AJR - 31.26 MH/s
  RX590 8GB - 34 MH/s
  Vega56 Hynix HBM2 - 45.58 MH/s
  Vega56 Samsung HBM2 - 49.98 MH/s
  Vega64 - 53 MH/s
  RX5500 - 27 MH/s
  RX5600XT Samsung GDDR6 - 41.39 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700 - 58 MH/s
  RX5700XT Samsung GDDR6 - 54.48 MH/s
  RX5700XT Micron GDDR6 - 53.67 MH/s
  RX6500 - 14 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600 - 30 MH/s
  RX6600XT - 33.31 MH/s
  RX6600XT Samsung GDDR6 - 33.31 MH/s
  RX6700 - 47 MH/s
  RX6700XT Samsung GDDR6 - 46.36 MH/s
  RX6800 Samsung GDDR6 - 58.9 MH/s
  RX6800XT Samsung GDDR6 - 61.62 MH/s
  RX6900XT Samsung GDDR6 - 61.3 MH/s
  RX6950XT - 63 MH/s
  RX6950 - 56 MH/s
  W5500 - 29 MH/s
  V520 - 72 MH/s
  VII - 95 MH/s

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Ethereum Classic (ticker - ETC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  ETC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác ETC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.

  Thanh toán

  ETC Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.