Karlsen
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
10
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
22.06.24, 03:21
Trực tuyến
305
Hashrate của mỏ
1.39 Th/s
Nỗ lực
13.04%
Độ khó về mạng
5.005 K
Hashrate của mạng
22.44 Th/s
Giá
0.0014$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
34%
0%
0%
128
33%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
40%
1%
0%
1024
38%
0%
0%
  0 h/s20 Th/s40 Th/s60 Th/s80 Th/s21.06
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 19837792
  Khối: a78546bc00cbb6cd****6e0aa7341d1a4548
  Trình khai thác:karlse****fvq3l86g
  Thời gian: 22.06.24, 03:18
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837791
  Khối: e40fbd5d77d9243c****1d9a77451202c6ad
  Trình khai thác:karlse****xcet55v2
  Thời gian: 22.06.24, 03:18
  Nỗ lực:182%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837757
  Khối: a0922feb95edf74b****242e4af74f8dffaf
  Trình khai thác:karlse****0x9hcdr8
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837738
  Khối: bc0eeb9a8192424e****c1a3e04cbeae9b8d
  Trình khai thác:WPM****5jb20
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:31%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837732
  Khối: 887f63f69f676d32****b3734fdf99b4dda1
  Trình khai thác:karlse****k88jcasy
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:60%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837725
  Khối: 3c46a386ebf5963c****f12db1b27eb156ef
  Trình khai thác:karlse****wvzf4maq
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:106%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837714
  Khối: 806857b17e5a7cc1****59ccd7dbb342c2a3
  Trình khai thác:karlse****3d72t9xn
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837711
  Khối: 53d6c630b39e2263****519d4e2ddb4e0295
  Trình khai thác:karlse****zcc24fda
  Thời gian: 22.06.24, 03:17
  Nỗ lực:67%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837699
  Khối: 7a74583e647ac096****a990a89ddf3afc5b
  Trình khai thác:karlse****wvzf4maq
  Thời gian: 22.06.24, 03:16
  Nỗ lực:49%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837691
  Khối: fb59e4f4a3e5ac3e****360abe40d858e6b9
  Trình khai thác:karlse****vjg05m7d
  Thời gian: 22.06.24, 03:16
  Nỗ lực:150%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837670
  Khối: ff3501aba7b0306b****553d237599684bea
  Trình khai thác:karlse****u6jx9jwe
  Thời gian: 22.06.24, 03:16
  Nỗ lực:101%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837649
  Khối: 63f1160f4917cf14****2f7c3085029a3330
  Trình khai thác:karlse****k4nqp20g
  Thời gian: 22.06.24, 03:16
  Nỗ lực:29%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837646
  Khối: 8229c72ab6f97cd4****93a4577cafa56546
  Trình khai thác:karlse****fj0wtxs9
  Thời gian: 22.06.24, 03:15
  Nỗ lực:34%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837641
  Khối: 0128958f41de5f8d****acee04f43bff1083
  Trình khai thác:karlse****tayg0hc8
  Thời gian: 22.06.24, 03:15
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:42.783
  Con số: 19837640
  Khối: 4671208631a7e9d6****853723b2f2251882
  Trình khai thác:karlse****nzvuqc3n
  Thời gian: 22.06.24, 03:15
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:42.783
  Không có dữ liệu để hiển thị