Clore
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
4
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
520
Hashrate của mỏ
43.45 Gh/s
Nỗ lực
18.35%
Độ khó về mạng
18.365 K
Hashrate của mạng
1.23 Th/s
Giá
0.1409$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
32%
0%
0%
128
40%
0%
0%
256
36%
0%
0%
512
35%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  0 h/s1 Th/s2 Th/s3 Th/s4 Th/s5 Th/s21.0222.02
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 629203
  Khối: 000000000000f988****512504a4689be0ba
  Trình khai thác:AX2****wdwB
  Thời gian: 22.02.24, 09:07
  Nỗ lực:108%
  Phần thưởng:208.449
  Con số: 629162
  Khối: 000000000000c2ff****cdea935b6ec6a473
  Trình khai thác:AXx****iZXH
  Thời gian: 22.02.24, 08:33
  Nỗ lực:69%
  Phần thưởng:208.493
  Con số: 629142
  Khối: 000000000000fe2e****9a1d04d3a3623b7f
  Trình khai thác:AWU****QqPy
  Thời gian: 22.02.24, 08:11
  Nỗ lực:15%
  Phần thưởng:208.567
  Con số: 629133
  Khối: 0000000000009b9d****312d44515f4eac98
  Trình khai thác:AS8****pxp2
  Thời gian: 22.02.24, 08:07
  Nỗ lực:107%
  Phần thưởng:208.455
  Con số: 629095
  Khối: 0000000000004151****01ab308be85c8a6a
  Trình khai thác:ANG****E7B7
  Thời gian: 22.02.24, 07:35
  Nỗ lực:93%
  Phần thưởng:209.489
  Con số: 629064
  Khối: 000000000000a9f8****bc1a3af08f392d66
  Trình khai thác:AXr****YfWZ
  Thời gian: 22.02.24, 07:06
  Nỗ lực:140%
  Phần thưởng:208.468
  Con số: 629029
  Khối: 00000000000087ce****e6a1158c5d32c5eb
  Trình khai thác:AS8****pxp2
  Thời gian: 22.02.24, 06:20
  Nỗ lực:200%
  Phần thưởng:208.478
  Con số: 628970
  Khối: 00000000000113d6****c601889483ce1496
  Trình khai thác:AGf****pWtF
  Thời gian: 22.02.24, 05:19
  Nỗ lực:226%
  Phần thưởng:208.474
  Con số: 628885
  Khối: 000000000000005a****f5212420bcee2d7d
  Trình khai thác:Aav****Zsq3
  Thời gian: 22.02.24, 04:10
  Nỗ lực:8%
  Phần thưởng:208.643
  Con số: 628884
  Khối: 00000000000128a3****412748fd3e65cd4b
  Trình khai thác:AHH****gpw1
  Thời gian: 22.02.24, 04:07
  Nỗ lực:125%
  Phần thưởng:208.476
  Con số: 628852
  Khối: 00000000000014ca****10ad764186959f21
  Trình khai thác:WP****Y29t
  Thời gian: 22.02.24, 03:30
  Nỗ lực:13%
  Phần thưởng:208.479
  Con số: 628848
  Khối: 00000000000028b4****7f8adec8d9346c37
  Trình khai thác:AWw****fZp6
  Thời gian: 22.02.24, 03:25
  Nỗ lực:68%
  Phần thưởng:208.484
  Con số: 628833
  Khối: 00000000000116b9****31ecd592ea171504
  Trình khai thác:Aav****Zsq3
  Thời gian: 22.02.24, 03:03
  Nỗ lực:54%
  Phần thưởng:208.626
  Con số: 628816
  Khối: 0000000000010aee****cea499cb911ff7fc
  Trình khai thác:ASV****GVk6
  Thời gian: 22.02.24, 02:45
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:208.482
  Con số: 628793
  Khối: 000000000000d431****9fecb4d732c86986
  Trình khai thác:Af1****PHxc
  Thời gian: 22.02.24, 02:18
  Nỗ lực:79%
  Phần thưởng:208.487
  Không có dữ liệu để hiển thị