Clore
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
4
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
21.09.23, 05:24
Trực tuyến
42
Hashrate của mỏ
2.90 Gh/s
Nỗ lực
5.47%
Độ khó về mạng
3.775 K
Hashrate của mạng
266.42 Gh/s
Giá
0.0122$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
43%
0%
0%
128
40%
0%
0%
256
36%
0%
0%
512
36%
0%
0%
1024
36%
0%
0%
  0 h/s200 Gh/s400 Gh/s600 Gh/s800 Gh/s1 Th/s20.0921.09
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 408399
  Khối: 0000000000015aa9****a5dc36d016b71fe4
  Trình khai thác:AQm****X5Xh
  Thời gian: 21.09.23, 03:11
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:228.546
  Con số: 408386
  Khối: 000000000000be22****84ced84e729ff4fd
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 21.09.23, 03:05
  Nỗ lực:176%
  Phần thưởng:228.814
  Con số: 408220
  Khối: 000000000000c3fa****15ea3a6a82e18fce
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 21.09.23, 00:09
  Nỗ lực:143%
  Phần thưởng:228.563
  Con số: 408077
  Khối: 0000000000050955****46f3cf023b691576
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 20.09.23, 21:39
  Nỗ lực:193%
  Phần thưởng:228.577
  Con số: 407847
  Khối: 000000000004deb6****07643325e2a4871d
  Trình khai thác:AZf****SYZB
  Thời gian: 20.09.23, 17:57
  Nỗ lực:159%
  Phần thưởng:228.599
  Con số: 407690
  Khối: 000000000000111e****a1f969f644dab954
  Trình khai thác:WPM****b20
  Thời gian: 20.09.23, 15:13
  Nỗ lực:134%
  Phần thưởng:228.614
  Con số: 407557
  Khối: 0000000000036ff6****c3b5f2ad3a8048b5
  Trình khai thác:AXA****BHEz
  Thời gian: 20.09.23, 12:54
  Nỗ lực:91%
  Phần thưởng:228.845
  Con số: 407453
  Khối: 000000000001913d****34cd37a29b84ac92
  Trình khai thác:WPM****jb20
  Thời gian: 20.09.23, 11:24
  Nỗ lực:81%
  Phần thưởng:228.636
  Con số: 407379
  Khối: 000000000000dfab****f6985e2018eb689c
  Trình khai thác:AR5****NkTb
  Thời gian: 20.09.23, 10:01
  Nỗ lực:85%
  Phần thưởng:228.643
  Con số: 407288
  Khối: 0000000000011d1d****8fe6e7a410d8cd9b
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 20.09.23, 08:22
  Nỗ lực:165%
  Phần thưởng:228.652
  Con số: 407103
  Khối: 000000000003391a****b2d32142491f93ab
  Trình khai thác:AZd****zdTH
  Thời gian: 20.09.23, 05:14
  Nỗ lực:41%
  Phần thưởng:228.67
  Con số: 407063
  Khối: 0000000000031d63****43ea9f06b8e37790
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 20.09.23, 04:29
  Nỗ lực:59%
  Phần thưởng:228.674
  Con số: 406994
  Khối: 000000000001134d****10fd198321d15084
  Trình khai thác:AGs****w9c9
  Thời gian: 20.09.23, 03:31
  Nỗ lực:115%
  Phần thưởng:228.68
  Con số: 406881
  Khối: 00000000000277c6****c21e69b1484722e8
  Trình khai thác:AUp****c4zn
  Thời gian: 20.09.23, 01:31
  Nỗ lực:131%
  Phần thưởng:228.691
  Con số: 406745
  Khối: 00000000000495e4****703fcf8909d6217d
  Trình khai thác:ANx****FZ6s
  Thời gian: 19.09.23, 23:06
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:228.704
  Không có dữ liệu để hiển thị