Vertcoin
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.2%
Lần thanh toán cuối
?
Trực tuyến
121
Hashrate của mỏ
0.32 Gh/s
Nỗ lực
7.7%
Độ khó về mạng
19.043
Hashrate của mạng
0.49 Gh/s
Giá
0.0446$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
25%
0%
0%
128
25%
0%
0%
256
23%
0%
0%
512
24%
0%
0%
1024
24%
0%
0%
  1 Gh/s1.5 Gh/s2 Gh/s2.5 Gh/s3 Gh/s20.0721.07
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 2229339
  Khối: f7281b6eba35dc15****0cddc4713a6fe671
  Trình khai thác:vtc1****rmrtm
  Thời gian: 21.07.24, 18:07
  Nỗ lực:61%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229337
  Khối: b9b54b2606f66f90****f165049447ef23b1
  Trình khai thác:vtc1****rmrtm
  Thời gian: 21.07.24, 18:04
  Nỗ lực:26%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229336
  Khối: a170cf4a33303353****26f0df4c8e32b7c2
  Trình khai thác:vtc1****59h7q
  Thời gian: 21.07.24, 18:02
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229335
  Khối: 79483dcc6d544066****b8b347579d69ae32
  Trình khai thác:vtc1****jvsdj
  Thời gian: 21.07.24, 17:59
  Nỗ lực:28%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229334
  Khối: 2b5a74af020a20fb****7b44a4a1512a82f2
  Trình khai thác:vtc1****etc3w
  Thời gian: 21.07.24, 17:58
  Nỗ lực:39%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229333
  Khối: 0c73bebf1ca0fcfa****e8b367286986819c
  Trình khai thác:vtc1****keugy
  Thời gian: 21.07.24, 17:56
  Nỗ lực:105%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229332
  Khối: f92226d0e77d7c11****d9b030818a9e86f8
  Trình khai thác:vtc1****xf4zs
  Thời gian: 21.07.24, 17:51
  Nỗ lực:112%
  Phần thưởng:12.51
  Con số: 2229331
  Khối: 0faa297f98735d30****8a1fdb54157098bf
  Trình khai thác:3LR****WJT6
  Thời gian: 21.07.24, 17:46
  Nỗ lực:96%
  Phần thưởng:12.501
  Con số: 2229328
  Khối: 1fcac783a274d12c****4e50d8e138a76e46
  Trình khai thác:Vuf****aRES
  Thời gian: 21.07.24, 17:41
  Nỗ lực:99%
  Phần thưởng:12.502
  Con số: 2229327
  Khối: 913154d16422ae02****b63d1a798d956d79
  Trình khai thác:vtc1****cvynn
  Thời gian: 21.07.24, 17:36
  Nỗ lực:7%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229326
  Khối: 2609a611f4723897****fedc91c124441a89
  Trình khai thác:vtc1****62yau
  Thời gian: 21.07.24, 17:36
  Nỗ lực:76%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229325
  Khối: 4288c454c5abf73b****ae6794f197d8b7b3
  Trình khai thác:vtc1****etc3w
  Thời gian: 21.07.24, 17:32
  Nỗ lực:214%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229323
  Khối: a4a859529d414c9e****6dbe346570c85d9a
  Trình khai thác:vtc1****8vh2v
  Thời gian: 21.07.24, 17:23
  Nỗ lực:148%
  Phần thưởng:12.535
  Con số: 2229321
  Khối: 46b6ef4bb54200dc****b0304967fa1dfa1d
  Trình khai thác:vtc1****cvavz
  Thời gian: 21.07.24, 17:16
  Nỗ lực:1%
  Phần thưởng:12.50
  Con số: 2229320
  Khối: fd31d82ab537535b****6d05b2471975d982
  Trình khai thác:vtc1****t7npt
  Thời gian: 21.07.24, 17:16
  Nỗ lực:312%
  Phần thưởng:12.50
  Không có dữ liệu để hiển thị

  Đào Vertcoin (VTC)

  Cách đào Vertcoin (VTC)

  Có thể được khai thác trên cả Nvidia và AMD. Nó cũng đáng để khai thác với một GPU cũ như GTX970, GTX1050 hoặc R9 290. Tệp VTC dag nhỏ và cố định trên 1,2 Gb. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi trong khi người khai thác của bạn tạo tệp dag. Được hỗ trợ bởi nhiều sàn giao dịch.

  Phần mềm khai thác tốt nhất (Trình khai thác)

  Verthash Miner (cho Nvidia)
  TeamRedMiner (cho AMD)

  Vertcoin Danh sách hashrate

  NVIDIA:
  750ti - 100 kH/s
  960 - 175 kH/s
  970 - 350 kH/s
  1030 - 100 kH/s
  1050 - 190 kH/s
  1050ti - 193 kH/s
  1050ti - 193 kH/s
  1060 3GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1060 6GB - 333 kH/s
  1650 - 285 kH/s
  1650ti - 350 kH/s
  1660 Samsung GDDR5 - 380 kH/s
  1660S - 390 kH/s
  1660S - 390 kH/s
  1660S Hynix GDDR6 - 517 kH/s
  1660ti Micron GDDR6 - 430 kH/s
  1660ti Hynix GDDR6 - 430 kH/s
  1660ti Samsung GDDR6 - 482 kH/s
  1070 - 430 kH/s
  1070ti - 437 kH/s
  1080 - 490 kH/s
  1080ti - 615 kH/s
  2060 Samsung GDDR6 - 510 kH/s
  2060 - 422 kH/s
  2060 Hynix GDDR6 - 507 kH/s
  2060S Samsung GDDR6 - 675 kH/s
  2060S - 1 kH/s
  2070 Samsung GDDR6 - 581 kH/s
  2080 Samsung GDDR6 - 630 kH/s
  2080S - 590 kH/s
  2080ti - 850 kH/s
  3060 - 1 kH/s
  3060 Samsung GDDR6 - 440 kH/s
  3060ti Samsung GDDR6 - 445 kH/s
  3060ti - 1280 kH/s
  3060ti LHR Samsung GDDR6 - 445 kH/s
  3070 Samsung GDDR6 - 1285 kH/s
  3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 1050 kH/s
  3070ti Micron GDDR6X - 635 kH/s
  3080 Micron GDDR6X - 800 kH/s
  3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 - 1100 kH/s
  3080 LHR Micron GDDR6X - 800 kH/s
  3080 12GB LHR Micron GDDR6X - 1100 kH/s
  3080ti Micron GDDR6X - 1200 kH/s
  3090 Micron GDDR6X - 1500 kH/s
  3090ti Micron GDDR6X - 1550 kH/s
  4080 Micron GDDR6X - 1450 kH/s
  50HX Micron GDDR6 - 820 kH/s
  70HX - 1280 kH/s
  90HX Micron GDDR6X - 1570 kH/s
  AMD:
  R9 280 - 410 kH/s
  R9 290 - 410 kH/s
  R9 380 2GB - 300 kH/s
  R9 390 - 420 kH/s
  RX460 - 180 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 4GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX470 8GB - 535 kH/s
  RX480 4GB - 535 kH/s
  RX480 8GB - 535 kH/s
  RX480 8GB - 535 kH/s
  RX550 - 300 kH/s
  RX560 - 300 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 4GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX570 8GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 4GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  RX580 8GB - 535 kH/s
  Vega56 - 667 kH/s
  Vega56 - 667 kH/s
  Vega64 - 840 kH/s
  RX5500 - 370 kH/s
  RX5600XT - 570 kH/s
  RX5700 - 720 kH/s
  RX5700 - 720 kH/s
  RX5700XT - 720 kH/s
  RX5700XT - 720 kH/s
  RX6800 - 950 kH/s
  RX6800XT - 950 kH/s
  RX6900XT - 973 kH/s
  RX6950XT - 973 kH/s
  VII - 1200 kH/s

  Thanh toán

  Vertcoin Các khoản thanh toán được thực hiện tự động sau khi đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu. Các khoản thanh toán không phụ thuộc vào thời gian, có thể có bao nhiêu lần thanh toán tùy thích.

  Bán VTC ở đâu?

  Coinex.com - không yêu cầu KYC (không xác minh)

  Phần thưởng theo phương pháp của mỏ

  Mỏ khai thác Vertcoin (ticker - VTC) cung cấp cả phần thưởng phương pháp PPLNS và SOLO. Chúng tôi có phiên bản sửa đổi của PPLNS, vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

  VTC Phí mỏ

  Phí khai thác của chúng tôi là thấp nhất trên thị trường - 0,9% và được khấu trừ từ phần thưởng khối. Và bạn không phải trả tiền cho các giao dịch.

  Ping của mỏ

  Chúng tôi có các máy chủ chuyên dụng trên toàn thế giới - Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Nhìn chung, mức ping trung bình trên mỏ khai thác VTC không quá 100 ms.

  Độ khó của cổ phần

  Trên mỏ của chúng tôi, độ khó (diff) được đặt tự động cụ thể cho giàn hệ thống của bạn. Nhờ có tính năng Vardiff của chúng tôi.