Warthog
PPLNS
SOLO
Khoản thanh toán tối thiểu
0
Chi phí
0.3%
Lần thanh toán cuối
21.07.24, 17:20
Trực tuyến
334
Hashrate của mỏ
151.86 Gh/s
Nỗ lực
0%
Độ khó về mạng
5.428 T
Hashrate của mạng
365.94 Gh/s
Giá
0.0782$
Khối
Nỗ lực
Orphan
Uncle
64
32%
0%
0%
128
34%
0%
0%
256
35%
0%
0%
512
37%
0%
0%
1024
38%
0%
0%
  300 Gh/s500 Gh/s700 Gh/s900 Gh/s1.1 Th/s20.0721.07
  Sẵn sàng
  Đang chờ
  Con số
  Khối
  Trình khai thác
  Thời gian
  Nỗ lực
  Phần thưởng
  Con số: 1669983
  Khối: a4576c5092e66021****ae0799a76f307527
  Trình khai thác:59f8****25b353
  Thời gian: 21.07.24, 17:10
  Nỗ lực:6%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669982
  Khối: b7267c216ca23325****fd1239e5c8bb97e5
  Trình khai thác:9d31****04873b
  Thời gian: 21.07.24, 17:10
  Nỗ lực:18%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669981
  Khối: b4faa8d4780c2cc4****64a2b7d1c8e9d569
  Trình khai thác:e794****d0fd0a
  Thời gian: 21.07.24, 17:10
  Nỗ lực:170%
  Phần thưởng:3.002
  Con số: 1669978
  Khối: 93fee2dc55a8080a****06078a8a0e83d48b
  Trình khai thác:243c****c160c8
  Thời gian: 21.07.24, 17:09
  Nỗ lực:67%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669977
  Khối: 1da68225d6a58b93****75ce29d649c94630
  Trình khai thác:2c6c****5681c2
  Thời gian: 21.07.24, 17:09
  Nỗ lực:32%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669976
  Khối: 20a37fce8543fd66****6f8cf1b3fe1006a6
  Trình khai thác:d8af****a95c1d
  Thời gian: 21.07.24, 17:08
  Nỗ lực:147%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669973
  Khối: e78c3ae7c2527ec2****958d8c0bbc7e2ddf
  Trình khai thác:3be0****01f04e
  Thời gian: 21.07.24, 17:08
  Nỗ lực:19%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669971
  Khối: a1e936a220e393b2****393657bfe17f3a84
  Trình khai thác:ff3a****a74ed3
  Thời gian: 21.07.24, 17:07
  Nỗ lực:214%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669964
  Khối: c2e4bc0d98fc2927****46904f3abd49ed54
  Trình khai thác:374a****6095de
  Thời gian: 21.07.24, 17:06
  Nỗ lực:137%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669962
  Khối: 11d1479222a56e73****70c82e3cb5397fcb
  Trình khai thác:94b2****1176a9
  Thời gian: 21.07.24, 17:05
  Nỗ lực:65%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669961
  Khối: 6cea8c9d1a0f3171****090203616f999bba
  Trình khai thác:3daa****422223
  Thời gian: 21.07.24, 17:05
  Nỗ lực:71%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669959
  Khối: 33461553a7631fa1****d5352fd1c4bb7c44
  Trình khai thác:88f8****f19ba8
  Thời gian: 21.07.24, 17:05
  Nỗ lực:69%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669957
  Khối: 6443cf33a28af425****63d503614e199491
  Trình khai thác:49b5****63dc53
  Thời gian: 21.07.24, 17:04
  Nỗ lực:205%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669954
  Khối: 4f9be9c57f6baf6b****df12d4d7c6aa2de2
  Trình khai thác:374a****6095de
  Thời gian: 21.07.24, 17:03
  Nỗ lực:5%
  Phần thưởng:3
  Con số: 1669953
  Khối: c57628de8e1643d0****f53029d1c1025c39
  Trình khai thác:3d15****f177e2
  Thời gian: 21.07.24, 17:03
  Nỗ lực:10%
  Phần thưởng:3
  Không có dữ liệu để hiển thị