Thợ mỏ Gminer. Tải xuống Gminer

Bản phát hành mới nhất

  • added Dero and Dero + ZIL mining support on K1Pool (Nvidia only)

GPU Memory requirements: 13GB+, recommend card - RTX3090/RTX4090

Developer commission: Dero - 5% Dero + ZIL - 6% + 0%

Telegram chat: https://t.me/gminer_talk Telegram announcements: https://t.me/gminer_releases BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034735.0 Discord: https://discord.gg/J7RUG3FDYw

mmpOS update command: cd /tmp && wget https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/releases/download/3.44/gminer_3_44_linux64.tar.xz && tar -xvf gminer_3_44_linux64.tar.xz && cd /opt/mmp/miners/gminer && agent-stop && cp /tmp/miner . && agent-start

Hive OS update command: cd /tmp && wget https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/releases/download/3.44/gminer_3_44_linux64.tar.xz && tar -xvf gminer_3_44_linux64.tar.xz && cd /hive/miners/gminer && miner stop && cp /tmp/miner $(ls -d1 */ | tail -1)/gminer && miner start

minerstat OS command: cd /tmp; wget https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/releases/download/3.44/gminer_3_44_linux64.tar.xz; tar -xvf gminer_3_44_linux64.tar.xz; sudo cp /tmp/miner /home/minerstat/minerstat-os/clients/gminer; mstart

use --force_algo dero to force select Dero (if your system not show Dero algorithm for GMiner)

Tải xuống

Ví dụ về tệp .bat Gminer

EthereumPOW (ETHW)

miner.exe --algo ethash --server pool.woolypooly.com:3096 --user WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Ethereum Classic (ETC)

miner.exe --algo etchash --server pool.woolypooly.com:35000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Ravencoin (RVN)

miner.exe --algo kawpow --server pool.woolypooly.com:55555 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Kaspa (KAS)

miner.exe --algo kheavyhash --server pool.woolypooly.com:3112 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

EthereumPOW (ETHW) + Kaspa Dual Mining

miner.exe --algo ethash --server pool.woolypooly.com:3096 --user WALLET_ADDRESS_ETHW.WORKER_NAME --dalgo kheavyhash --dserver pool.woolypooly.com:3112 --duser WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

Ethereum Classic (ETC) + Kaspa Dual Mining

miner.exe --algo etchash --server pool.woolypooly.com:35000 --user WALLET_ADDRESS_ETC.WORKER_NAME --dalgo kheavyhash --dserver pool.woolypooly.com:3112 --duser WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

Ergo (ERG) + Kaspa Dual Mining

miner.exe --algo autolykos2 --server pool.woolypooly.com:3100 --user WALLET_ADDRESS_ERG.WORKER_NAME --dalgo kheavyhash --dserver pool.woolypooly.com:3112 --duser WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME

Aeternity (AE)

miner.exe --algo aeternity --server pool.woolypooly.com:20000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Cortex (CTXC)

miner.exe --algo cortex --server pool.woolypooly.com:40000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME

Thiết lập Gminer

Tải xuống trình khai thác Gminer mới nhất từ ​​liên kết ở trên. Sau đó, giải nén kho lưu trữ và chuyển đến thư mục có trình khai thác. Chọn đồng tiền bạn quan tâm để khai thác và chỉnh sửa tệp .bat. Nếu bạn vẫn chưa chọn thứ mình muốn khai thác, thì trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên truy cập máy tính khai thác, nơi bạn có thể chỉ định thẻ video của mình và nhận được đồng tiền sinh lời cao nhất cho ngày hiện tại. Ở trên, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ làm sẵn về tệp dơi cho mỗi đồng tiền mà bạn có thể khai thác trên nhóm của chúng tôi. Bạn sẽ chỉ phải xác định địa chỉ ví của mình và nếu muốn, tên của công nhân (giàn khoan).

Gminer không bắt đầu

Nếu bạn có Hệ điều hành Windows và trình khai thác gặp sự cố ngay lập tức khi khởi động, hãy thêm tạm dừng vào dòng thứ hai của trình khai thác. Tiếp theo, khởi động trình khai thác và đọc lỗi. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn. Nếu bạn có HiveOS hoặc bất kỳ hệ điều hành nào khác - hãy truy cập bảng điều khiển dành cho người khai thác và xem nhật ký những gì đang xảy ra trong trình khai thác. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn.