Thợ mỏ Teamredminer. Tải xuống TRM

Bản phát hành mới nhất

Team Red Miner v0.10.21

This release adds support for the fishhash algo, incl A/B/C/R-mode like for TRM ethash. This first release only supports Vega family, Navi10, and Navi20 gpus. Polaris and RDNA3 will be added in a subsequent release, as well as support for dual mining.

README highlights:

 • GPU: Added fishhash support for Vega family, Navi10 and Navi20 (use -a fishhash).

HiveOS early update oneliner:

miner stop ; cd /hive/miners/teamredminer && . h-manifest.conf && cd $MINER_LATEST_VER && wget https://github.com/todxx/teamredminer/releases/download/v0.10.21/teamredminer-v0.10.21-linux.tgz -qO- |tar --strip-components=1 -zx ; miner start
----------------------------------------
Windows binary checksums
SHA256 teamredminer.exe f5db7224ab6463031015fb00d64e3eb4eade24b7e0c83a77cf5d79d6642e60bf
MD5   teamredminer.exe 101b0a40228752f533e95d0bb2371a71
Linux binary checksums
SHA256 teamredminer   b71c87e4689b5f2c185d59a4ca1ff7346f9b6f941b2ea5dc7dd8afe6057ae31d
MD5   teamredminer   4efe0345e0e9cd03ee8d21eef628f974
Linux armhf binary checksums
SHA256 teamredminer   56a90cb88480e15fc8a68f06245da3f6ca313a43e70081b49ae99e6a2fb29ad5
MD5   teamredminer   542c086468bbe6535c78fc5b4fd6448b
----------------------------------------
Tải xuống

Ví dụ về tệp .bat Teamredminer (TRM)

EthereumPOW (ETHW)

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Proof-of-Memes (POM)

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3118 -u WALLET_ADDRESS_POM.WORKER_NAME_POM -p x

Ethereum Classic (ETC)

teamredminer.exe -a etchash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:35000 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Dual ETHW (POM...) + KAS

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3096 -u WALLET_ADDRESS_ETHW.WORKER_NAME_ETHW -p x --kas -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3112 -u WALLET_ADDRESS_KAS.WORKER_NAME_KAS -p x --kas_end

Ravencoin (RVN)

teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:55555 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Ergo (ERG)

teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3100 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Firo

teamredminer.exe -a firopow -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3104 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x

Vertcoin (VTC)

teamredminer.exe -a verthash -o stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3102 -u WALLET_ADDRESS.WORKER_NAME -p x --verthash_file=verthash.dat

Thiết lập Teamredminer

Tải xuống trình khai thác Teamredminer mới nhất từ ​​liên kết ở trên. Sau đó, giải nén kho lưu trữ và chuyển đến thư mục có trình khai thác. Chọn đồng tiền bạn quan tâm để khai thác và chỉnh sửa tệp .bat. Nếu bạn vẫn chưa chọn thứ mình muốn khai thác, thì trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên truy cập máy tính khai thác, nơi bạn có thể chỉ định thẻ video của mình và nhận được đồng tiền sinh lời cao nhất cho ngày hiện tại. Ở trên, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ làm sẵn về tệp dơi cho mỗi đồng tiền mà bạn có thể khai thác trên nhóm của chúng tôi. Bạn sẽ chỉ phải xác định địa chỉ ví của mình và nếu muốn, tên của công nhân (giàn khoan).

Teamredminer không bắt đầu

Nếu bạn có Hệ điều hành Windows và trình khai thác gặp sự cố ngay lập tức khi khởi động, hãy thêm tạm dừng vào dòng thứ hai của trình khai thác. Tiếp theo, khởi động trình khai thác và đọc lỗi. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn. Nếu bạn có HiveOS hoặc bất kỳ hệ điều hành nào khác - hãy truy cập bảng điều khiển dành cho người khai thác và xem nhật ký những gì đang xảy ra trong trình khai thác. Sau đó, hãy kiểm tra kỹ cài đặt công cụ khai thác của bạn.